خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

راهكارهاي كاهش اضطراب

راهكارهاي كاهش اضطراب

راهكارهاي كاهش اضطراب ورزش كنید و سعی داشته باشید كه طی انجام تمرینات منظم ورزشی خود را رها كنید . نفس های عمیق ، آرام سازی عضلانی ، فریاد كشیدن در كوه و دشت و بی محابا دویدن ، بسیاری از بازداری های شما رفع خواهد كرد .